گنجور

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۳۷ - بازگشتن ورقه از شام

 

بپا آمد و حال بر وی بگشت

بیفتاد بی هش بر آن ساده دشت

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۳۷ - بازگشتن ورقه از شام

 

ز غم گشته مر هر دو را گوژپشت

سر شمعشان باد هجران بکشت

عیوقی
 

عیوقی » ورقه و گلشاه » بخش ۴۶ - باقی قصه ورقه و گلشاه

 

همی گفت پیش نبی سرگذشت

همی هر زمان حال بر وی بگشت

عیوقی
 
 
۱
۲