گنجور

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۲۷ - سر کوبی سکاها

 

اگر چیره گشتی بهر کشوری

بهر نامداری و هر افسری

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۲۸ - فتح تراکیه

 

پس و پشت هر پرچمی افسری

بسر خود و بر خود رنگین پری

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۲۹ - اردو کشی بمقدونیه و یونان

 

بیاراست خود را چو حورو پری

که بودی بسان گل آذری

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۱ - سخنان داریوش بزرگ

 

نوشتند نامه بهر کشوری

بهر نامداری و هر مهتری

افسرالملوک عاملی
 

میرزاده عشقی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱ - آرزوی دل

 

همانا شود، ز آن من کشوری

در آید به فرمان من لشکری

میرزاده عشقی
 

میرزاده عشقی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹ - در نکوهش نوع بشر

 

نه روباهی اما به موذی‌گری

ز روبه صد اندازه، موذی‌تری

میرزاده عشقی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۵۶ - دریای نور

 

چو در مخزنت جا دهد گوهری

چو بنشاندت اندر انگشتری

پروین اعتصامی
 
 
۱
۴۷
۴۸
۴۹