گنجور

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۱

 

که ای برتر از دانش پارسا

جهاندار و بر هر کسی پادشا

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۳

 

تو اکنون خردمندی و پادشا

پذیرندهٔ مردم پارسا

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۴

 

از آن پس که گشتم ز مادر جدا

چنانچون بود بچهٔ بینوا

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۹

 

اسیران و آن کس که بود از نوا

بیاراست مر هر یکی را جدا

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۱۹

 

خنک آن کسی کو بود پادشا

کفی راد دارد دلی پارسا

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۱

 

از آن شهر هر کس که بد پارسا

به پوزش بیامد بر پادشا

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۲۱

 

چنان خواست یزدان که باد هوا

نشد کژ با اختر پادشا

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۳۱

 

کسی گردد ایمن ز چنگ بلا

که یابد رها ز این دم اژدها

ابوالقاسم فردوسی
 
 
۱
۶
۷
۸