گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۷ - جنگ دیگر گرشاسب با شاه طنجه

 

هم از تخم شه پادشاهی نشاست

بر او رسم باژ آنچه بد کرد راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۸ - گردیدن گرشاسب و عجایب دیدن

 

دژم هر کسی گفت کز راه راست

یکی بیشه نزدیک این مرز ماست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۴۲ - وفات گرشاسب و مویه بر او

 

از آن پس چو روز دهم بود خواست

خورش آرزو کرد و بنشست راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۴۴ - در خاتمت کتاب

 

که بهتر هنر آدمی را سخاست

سخا در جهان پیشه انبیاست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۴۴ - در خاتمت کتاب

 

دو اسپت شب و روز چونانکه راست

وز ایشان رسی هر کجا کت هواست

اسدی توسی
 
 
۱
۵
۶
۷
sunny dark_mode