گنجور

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۰

 

هم اندر زمان پیش او شد سوار

به دست اندرون نامهٔ نامدار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۱

 

همانا که باشد به روز شمار

فریدون و ضحاک را کارزار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۱

 

ببستند از آن گرگساران هزار

پیاده به زاری کشیدند خوار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۲

 

بیاوردمش افسر پرنگار

یکی حلقه پرگوهر شاهوار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۳

 

کزین آگهی یافت سام سوار

به دل ترس و تیمار و سختی مدار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۳

 

که باشد که پیوند سام سوار

نخواهد ز اهواز تا قندهار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۳

 

به سیندخت فرمود پس نامدار

که رودابه را خیز پیش من آر

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۳

 

بهشتی بد آراسته پرنگار

چو خورشید تابان به خرم بهار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۴

 

چنین گفت با بخردان شهریار

که بر ما شود زین دژم روزگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۴

 

بدو گفت رو پیش سام سوار

بپرسش که چون آمد از کارزار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۴

 

ز پیش پدر نوذر نامدار

بیامد به نزدیک سام سوار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۴

 

رسیدند پس پیش سام سوار

بزرگان و کی نوذر نامدار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۴

 

سپه جنب جنبان شد و روز تار

پس اندر فراز آمد و پیش غار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۴

 

چو افگنده شد شاه زین گونه خوار

سپه روی برگشت از کارزار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۴

 

سوار و پیاده ده و دو هزار

فگنده پدید آمد اندر شمار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۵

 

فرود آمد از باره سام سوار

هم اندر زمان زال را داد بار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۵

 

ببستم میان را یکی بنده‌وار

ابا جاودان ساختم کارزار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۵

 

عنان پیچ و اسپ افگن و گرزدار

چو من کس ندیدی به گیتی سوار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۵

 

گمانی چنان بردم ای شهریار

که دارم مگر آتش اندر کنار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۶

 

پس از گنج زرش ز بهر نثار

برون کرد دینار چون سی‌هزار

فردوسی
 
 
۱
۵
۶
۷
۸
۹
۴۱۵
sunny dark_mode