گنجور

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی یزدگرد » بخش ۱۰

 

خور خویش زان آسیا ساختی

به کاری جزین خود نپرداختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان کاموس کشانی » بخش ۷

 

سه روزست تا زین نشان تاختی

بخواب و بخوردن نپرداختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۹

 

که او را به نیزه برافراختی

چو بر بابزن مرغ بر ساختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۹

 

که گردن بدین سان برافراختی

بدین آرزو پیش من تاختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۹

 

کز این رزمگه بوستان ساختی

دل از کین ترکان بپرداختی

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » داستان دوازده رخ » بخش ۱۹

 

شتابیدی و جنگ را ساختی

به کردار آتش همی تاختی

ابوالقاسم فردوسی
 
 
۱
۲