گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » مقدمهٔ نصرالله منشی » بخش ۶ - ادامهٔ ثنای پادشاه

 

اگر مملکت را زبان باشدی

ثناگوی شاه جهان باشدی

ملک بوالمظفر که خواهد فلک

که مانند او کامران باشدی

زصد داستان کان ثنای تراست

[...]

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و الثور » بخش ۱ - باب شیر و گاو

 

بهرسو یکی آب دان چون گلاب

شناور شده ماغ بر روی آب

چو زنگی که بستر ز جوشن کند

چو هندو که آیینه روشن کند

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و الثور » بخش ۱۸

 

چنان کس کش اندر طبایع اثر

ز گرمی و تری بود بیشتر

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و الثور » بخش ۲۶

 

چنان از سخن در دلت دار راز

که گر دل بجوید نیابدش باز

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و الثور » بخش ۲۶

 

سخن تا نگویی توانیش گفت

و مرگفته را باز نتوان نهفت

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » خاتمهٔ مترجم » بخش ۲

 

زمانه ندارد زمن به پسر

نهانم چه دارد چو بد دختری؟

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode