گنجور

کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۷

 

یکی جامه وین بادروزه ز قوت

دگر اینهمه بیشی و برسری است

کسایی
 
 
sunny dark_mode