گنجور

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شاپور سوم » پادشاهی شاپور سوم

 

چو شاپور بنشست بر جای عم

از ایران بسی شاد و بهری دژم

چنین گفت کای نامور بخردان

جهاندیده و رای‌زن موبدان

بدانید کان کس که گوید دروغ

[...]

فردوسی
 
 
sunny dark_mode