گنجور

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » دیباچه

 

ترا از دو گیتی برآورده اند

به چندین میانجی بپرورده اند

نخستین فطرت پسین شمار

تویی، خویشتن را به بازی مدار

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب دوم در شجاعت - مذهب منسوخ

 

سرمایه مرد مردانگی است

دلیری و رادی و فرزانگی است

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب دوم در شجاعت - مذهب مختار

 

جوانان دانا و دانش پذیر

سزد گر نشینند بالای پیر

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب دوم در شجاعت - مذهب مختار

 

«گریزِ بهنگام، پیروزی است»

خنک پهلوانی کش این روزی است

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب سوم در عفت - مذهب مختار

 

بهل تا به دندان گزد پشت دست

تنوری چنین گرم و نانی نبست

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب سوم در عفت - مذهب مختار

 

از امروز کاری به فردا ممان

چه دانی که فردا چه گردد زمان

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب سوم در عفت - مذهب مختار

 

تهمتن چو بگشاد شلوار بند

به زانو در آمد یل ارجمند

عمودی برآورد هومان چو دود

بدان سان که پیرانش فرموده بود

چنان در زه...رستم سپوخت

[...]

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب چهارم در عدالت - مذهب مختار

 

چو تیره شود مرد را روزگار

همه آن کند کش نیاید بکار

عبید زاکانی
 
 
sunny dark_mode