گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۳

 

هیچ کس نیست کز برای سه دالچون سکندر سفرپرست نشد
پایها سست کرد و از کوششدولت و دین و دل به دست نشد


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی