گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۵ - در مذمت دنیا

 

گنده پیریست تیره روی جهانخرد ما بدو نظر کردست
به سپیدی رخانش غره مشوکان سیاهی سپید برکردست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی