گنجور

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲۱۶ - در مدح

 

ای کریمی که رای همت توعدم سایلان وجود کند
شرم دارد زمانه با چو توییکه ز حاتم حدیث جود کند
حاتم از خاک گربرآرد سرخاک پای ترا سجود کند


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

امیر معزی » قطعات » شمارهٔ ۹

 

ای وزیری‌ که همت تو همی
عدم سائلان وجود کند
شرم دارد زمانه با چو تویی
که ز حاتم حدیث جود کند
گر سر از خاک برکند حاتم
خاک پای تو را سجود کند


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی