گنجور

عرفی شیرازی » غزلها » غزل شمارهٔ ۱۴۵

 

هیچ گه ناله ی من گوش زد آن مه نیست
وین کمندی است که از بام فلک کوته نیست
آن چنان مست جمال است که شب تا به سحر
می کشد جام و ز کیفیت می آگه نیست
بر حذر باش که در چه نفتد یوسف دل
کاین زمان اهل مدد را گذری بر چه نیست
هر دم از انجمنی می […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی