گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۷۱

 

سخن گفته دگر باز نیاید به دهناول اندیشه کند مرد که عاقل باشد
تا زمانی دگر اندیشه نباید کردنکه چرا گفتم و اندیشهٔ باطل باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۴۳

 

دل ازان دورتر افتاده که واصل باشد
یار وحشی تر ازان است که در دل باشد
چهره لیلی اگر پرده شرمی دارد
چه ضرورست که زندانی محمل باشد؟
عشق در وصل همان پرده نشین ادب است
موج در بحر مقید به سلاسل باشد
عاقبت خال لب لعل تو از خط شد سبز
ریشه در سنگ کند تخم چو قابل باشد
خون بیدرد شود […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی