گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «امتوباد»

 

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۳ - در مدح سلطان سلیمان شاه

 

ملکا مملکت به کام تو باد

ملک هم نام تو به نام تو باد

ساحت آسمان زمین تو گشت

خواجهٔ اختران غلام تو باد

حشمت از حشمت تو محتشم است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۰۳

 

شهریارا جهان به کام تو باد

هر دو گیتی ز جان غلام تو باد

توسن چرخ بدلگام فلک

زیر زین مراد رام تو باد

پای مرغ دوام دولت تو

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون