گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «اشند»

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۸۷

 

نکنی دفع ظالم از مظلوم

تا دل خلق نیک بخراشند

تا تو با صید گرگ پردازی

گوسفندان هلاک می‌باشند


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۴۴۶

 

شوخ چشمان دلی چو بخراشند

نمک از لعل لب بر او پاشند

رنج بردن بکوه حاجت نیست

گو بعشاق سینه بخراشند

حاجیان روزها بشب آرند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

آشفتهٔ شیرازی