گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «استمیگوید»

 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۴۵۰

 

سرو را هر که راست می گوید

قامت بار ماست می گوید

چون دهانت کجاست می گویم

چون دهانم کجاست می گوید

خبری ز آن میان چو می پرسم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۳۹۲

 

دل قدت را بلاست می گوید

کج نگویم که راست می گوید

هر که را دیده شد غبار درت

دیده را توتیاست می گوید

درد خود بی تو هر که را گفتم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی