گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۹

 

منشین با بدان که صحبت بد

گرچه پاکی ترا پلید کند

آفتاب ار چه روشن‌ست او را

پاره‌ای ابر ناپدید کند

سنایی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۴ - اندرز گرفتن بهرام از شبان

 

هرکسی جرم خود پدید کند

بند خود را بدان کلید کند

نظامی
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ دوم در ذکر فضلا و محقّقین حکما » بخش ۴۷ - شمس الدّین طبسی عَلَیهِ الرَّحْمَة

 

با بدان کم نشین که صحبتِ بد

گرچه پاکی ترا پلید کند

آفتاب ار چه روشن است او را

پاره‌ای ابر ناپدید کند

رضاقلی خان هدایت
 
 
sunny dark_mode