گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۹ - در شکایت احوال

 

همّتم هست گرچه نانم نیست

سخن فحش بر زبانم نیست

سنایی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۵ - شکایت کردن هفت مظلوم

 

روز ناخورده‌، کاب و نانم نیست

شب نخفته‌، که خان و مانم نیست

نظامی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۷۶ - سخنی چند بر سبیل موعظه

 

روز ازین فتنه‌ها امانم نیست

شب نشینم، که شب نشانم نیست

اوحدی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۸

 

مهربانی ز دلستانم نیست

میل دل جز به دوستانم نیست

شب وصل تو از خدا طلبم

غیر ازین هیچ داستانم نیست

بی قد و قامت چو شمشادت

[...]

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۹

 

درد هجران ز تو نهانم نیست

بیش ازین طاقت و توانم نیست

مهرت از دل نمی شود خالی

غیر یاد تو بر زبانم نیست

در فراق رخت شبان دراز

[...]

جهان ملک خاتون
 
 
sunny dark_mode