گنجور

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۴ - اندرز گرفتن بهرام از شبان

 

خود سگان در سگی چنین باشند

بخروشند چونکه بخراشند

نظامی گنجوی
 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۸۷

 

نکنی دفع ظالم از مظلوم

تا دل خلق نیک بخراشند

تا تو با صید گرگ پردازی

گوسفندان هلاک می‌باشند

سعدی شیرازی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۴۴۸

 

شوخ چشمان دلی چو بخراشند

نمک از لعل لب بر او پاشند

رنج بردن بکوه حاجت نیست

گو بعشاق سینه بخراشند

حاجیان روزها بشب آرند

[...]

آشفتهٔ شیرازی