گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۱

 

تا سمو سر برآورید از دشت

گشت زنگار گون همه لب کشت

هر یکی کاردی ز خوان برداشت

تا پزند از سمو طعامک چاشت

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۲

 

نیست فکری به غیر یار مرا

عشق شد در جهان فیار مرا

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۳

 

زرع و ذرع از بهار شد چو بهشت

زرع کشتست و ذرع گوشهٔ کشت

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۴

 

اشتر گرسنه کسیمه برد

کی شکوهد ز خار؟ چیره خورد

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۵

 

هر کرا راهبر زغن باشد

گذر او به مرغزن باشد

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۶

 

دیوه هر چند کابرشم بکند

هرچه آن بیشتر به خویش تند

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۷

 

گاو مسکین ز کید دمنه چه دید؟

وز بد زاغ بوم را چه رسید؟

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۸

 

دور ماند از سرای خویش و تبار

نسری ساخت بر سر کهسار

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۹

 

گرچه نامردمست آن ناکس

نشود سیر ازو دلم یرگس

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۱۰

 

دخت کسری ز نسل کیکاوس

درستی نام، نغز چون طاوس

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۱۱

 

تبر از بس که زد به دشمن کوس

سرخ شد همچو لالکای خروس

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۱۲

 

آن که از این سخن شنید ارزش

باز پیش آر، تا کند پژهش

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۱۳

 

خویشتن پاک دار و بی‌پرخاش

هیچ کس را مباش عاشق غاش

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۱۴

 

خویشتن پاک دار بی‌پرخاش

رو به آغاش اندرون مخراش

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۱۵

 

خویش بیگانه گردد از پی دیش

خواهی آن روز مزد کمتر دیش

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۱۶

 

از بزرگی که هستی، ای خشنوک

چاکرت بر کتف نهد دفنوک

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۱۷

 

از تو خالی نگارخانهٔ جم

فرش دیبا فگنده بر بجکم

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۱۸

 

من چنین زار ازان جماش شدم

همچو آتش میان داش شدم

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۱۹

 

من چنان زار ازان جماش درم

همچو آتش میان داش درم

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف » پاره ۲۰

 

جان ترنجیده و شکسته دلم

گویی از غم همی فرو گسلم

رودکی
 
 
۱
۲