گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۰

 

صرصر هجر تو، ای سرو بلند

ریشهٔ عمر من از بیخ بکند

پس چرا بستهٔ اویم همه عمر؟

اگر آن زلف دوتا نیست کمند

به یکی جان نتوان کرد سؤال:

[...]

رودکی
 

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۹۸

 

ضیغمی نسل پذیرفته ز دیو

آهویی نام نهاده یکران

آفتابی، که ز چابک قدمی

بر سر ذره نماید جولان

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۸

 

زین و زان چند بود برکه و مه؟

مر ترا کشی و فیزین و غنوج

رودکی
 

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۵۵

 

مهر جویی ز من و بی مهری

هده خواهی ز من و بیهده‌ای

رودکی
 
 
sunny dark_mode