گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۹۲

 

می بده که در دادنِ می یاری‌هاست

کار این است دگرها همه بیکاری‌هاست

هیچ آرامش و آسایش و آسانی نیست

در عنا خانه دنیا همه دشواری‌هاست

به خلافِ فقها پیر خرابات منم

[...]

حکیم نزاری
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۵

 

زان مرا بیش ز مرغان قفس زاری‌هاست

که به غیر از شکن دام گرفتاری‌هاست

بینم آن خواب اگرم دیده به عمری غنود

که مرا عمر دگر مایه بیداری‌هاست

آسمان شد ز پی خصمی من پشت زمین

[...]

یغمای جندقی