گنجور

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱

 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد (حافظ)

عمان سامانی
 

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲

 

جلوه‌ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت

عین آتش شد ازین غیرت و بر آدم زد (حافظ)

عمان سامانی
 

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳

 

نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل

آنچه در سر سویدای بنی‌آدم ازوست (سعدی)

عمان سامانی
 

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۴

 

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز

دست غیب آمد و بر سینۀ نامحرم زد (حافظ)

عمان سامانی