گنجور

اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۱۴ - طاسین گوتم

 

«توبه آوردن زن رقاصهٔ عشوه فروش»

گوتم

می دیرینه و معشوق جوان چیزی نیست

پیش صاحب نظران حور جنان چیزی نیست

هر چه از محکم و پاینده شناسی گذرد

[...]

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۲۷ - غزل زنده رود

 

این گل و لاله تو گویی که مقیمند همه

راه‌پیماصفت موج نسیمند همه

معنی تازه که جوییم و نیابیم کجاست

مسجد و مکتب و میخانه عقیمند همه

حرفی از خویشتن آموز و در آن حرف بسوز

[...]

اقبال لاهوری
 
 
sunny dark_mode