گنجور

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۸

 

خیمهٔ نوروز بر صحرا زدندچارطاق لعل بر خضرا زدند
لاله را بنگر که گوئی عرشیانکرسی از یاقوت برمینا زدند
کارداران بهار از زرد گلآل زر بر رقعهٔ خارا زدند
از حرم طارم نشینان چمنخرگه گلریز بر صحرا زدند
گوشه‌های باغ از آب چشم ابرخنده‌ها بر چشمهای ما زدند
مطربان با مرغ همدستان شدندعندلیبان پردهٔ عنقا زدند
در هوای مجلس جمشید عهدغلغل […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۸۱

 

خیمه نوروز بر صحرا زدند
چار طاق لعل بر خارا زدند
لاله را بنگر که گویی عرشیان
کرسی از یاقوت بر مینا زدند
کارداران بهار از روز گل
زال زر بر روضه خضرا زدند
از حرم طارم نشینان چمن
خرگه گلریز بر صحرا زدند
گوشه های باغ ز آب چشم ابر
خنده ها بر چشمهای ما زدند
در هوای مجلس جمشید عهد
غلغل اندر طارم اعلا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی