گنجور

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۵ - کنج ملال

 

خلوتی داریم و حالی با خیال خویشتنگر گذاردمان فلک حالی به حال خویشتن
ما در این عالم که خود کنج ملالی بیش نیستعالمی داریم در کنج ملال خویشتن
سایه دولت همه ارزانی نودولتانمن سری آسوده خواهم زیر بال خویشتن
بر کمال نقص و در نقص کمال خویش بینگر به نقص دیگران دیدی کمال خویشتن
کاسه گو آب حرامت کن […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار