گنجور

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » سوگواری مردی که بی‌قرار و پند بیدلی به او

 

تا نپردازی تو از نفس خسیس

در نجاست گم شد این جان نفیس

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۲۸ - فی الحكایة و التمثیل

 

نفس را میگفت ای نفس نفیس

کردمت آزاد از کار خسیس

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۳۳ - الحكایة ‌و التمثیل

 

این مرصع ریش چون فرعون پیس

وآن چو هامان گاوریشی کاسه لیس

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و هفتم » بخش ۸ - الحكایة ‌و التمثیل

 

گفت ای سر تاقدم جان نفیس

در چه کاری تو دراینجای خسیس

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهلم » بخش ۸ - الحكایة و التمثیل

 

ور تو زیبا مینویسی مینویس

ورنه زان انگشت بنشین کاسه لیس

عطار
 

عطار » وصلت نامه » بخش ۲۵ - مقاله ارشاد کردن شیخ مریدان را

 

چارمین باشد انیس و یا جلیس

اندر این منزل بود روح نفیس

عطار
 

عطار » وصلت نامه » بخش ۳۲ - حکایت قطب الاولیاء سلطان بایزید قدس سره

 

بعد از آن بینی انیس با جلیس

اندر این منزل شوی روح نفیس

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۷ - حكایت آدم علیه السلام

 

هست دنیا همچو مرداری خسیس

کم مگردان اندرو جان نفیس

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۵ - جواب عیسی علیه السلام سبیحون را

 

زیر هر حرفی ازین درّ نفیس

کی بداند این سخن مرد خسیس

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۶ - حكایت

 

هست درّی اندرین بحر نفیس

کی تواند یافت آن نفس خسیس

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۷ - حكایت

 

تا کسی ننمایدت در نفیس

ورنه این کار تو می‌بینم خسیس

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۷ - حكایت

 

هم نباشد همچو او درّی نفیس

قیمت او کی کند مرد خسیس‌؟

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۸ - حكایت

 

شاه دادش آنگهی درّی نفیس

برگرفت ورفت آن شیخ خسیس

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۸ - حكایت

 

گفت ای خلقان مرا دری نفیس

اندرینجا گشت گم ماندم خسیس

عطار
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۰ - تنها کردن باغبان صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر

 

کیست آن صوفی شکم‌خوار خسیس

تا بود با چون شما شاهان جلیس

مولانا
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode