گنجور

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گفتگوی عیسی با خم آب

 

آن یکی زان آب خم پر کرد و رفت

عیسی نیز از خم آبی خورد و رفت

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی فقر » گفتار مردی صوفی با کسی که او را قفا زد

 

قرب سی سالست تا او مرد و رفت

عالم هستی به پایان برد و رفت

عطار
 

کمال خجندی » مفردات » شمارهٔ ۳

 

عاقبت عصار مسکین مرد و رفت

خون دیوان‌ها به گردن برد و رفت

کمال خجندی