گنجور

شاطر عباس صبوحی » غزلیات » شمارهٔ ۲۱ - آتشی در خرمن

 

عشق آمد دامن جانم گرفت

شحنهٔ شوقم گریبانم گرفت

عشوه‌ای فرمود چشم کافرش

زاهد دین گشت و ایمانم گرفت

رشته ای در کف ز زلف سر کشش

[...]

شاطر عباس صبوحی