گنجور

اشعار مشابه

 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۴۶

 

دعوی دین می‌کنی با نفس دمسازی مکن

سینهٔ گنجشک جویی دعوی بازی مکن

مکر مرد مرغزی از غول نشناسی برو

همنشین طراریان گر بز رازی مکن

ای ز کشی ناپذیرفته سیه رویان کفر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۴۲

 

مرد محنت نیستی با عشق دمسازی مکن

چون نداری پای این ره رو بسربازی مکن

همچو چنگت گر بود پا درکنار دلبران

بالب نامحرمان چون نای دمسازی مکن

تا بمانی زنده همچون آب پا برجا مباش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی