گنجور

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » مقدمه

 

گفتی که دلت کجاست جانا

در زلف نگر، نه دور جائیست

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » مقدمه

 

کَالدُّرِّ فِی صَدَفٍ وَالخَمرِ فِی خَزَفٍ

در زلف نگر، نه دور جائیست

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » مقدمه

 

ازین شگرف تراندیشه نیست، در عمل آر

وگرنه، ره مده اندیشه را بخاطر خویش

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » مقدمه

 

نه پیش من دواوین بود و دفتر

نه عیسی را عقاقیرست و هاون

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » مقدمه

 

جواهری که بیفتد زساعدِ قلمش

برند دست بدستش برای گردن حور

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » مقدمه

 

ای که در آیینة جان هیچوقت

دیده نة روی کمال سخن

دفتر انشاش یکی در نگر

زیور خط بین و جمال سخن

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب اول » بخش ۲ - مفاوضهٔ ملک زاده با دستور

 

زشت زشتست در ولایت شاه

گرگ بر تخت و یوسف اندر چاه

بد شود تن، چو دل تباه شود

ظلم لشکر ز جور شاه شود

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب اول » بخش ۶ - داستان خرّه نماه با بهرام گور

 

در دست منی دست نیارم بتو برد

دردا که در آب تشنه می‌باید مرد

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب اول » بخش ۷ - داستان گرگِ خنیاگر دوست با شُبان

 

أَرَی مَاءً وَ بی عَطَشٌ شَدِیدٌ

وَ لَکِن لَا سَبیلَ إِلی الوُرُودِ

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب اول » بخش ۷ - داستان گرگِ خنیاگر دوست با شُبان

 

نای و چنگی که گربگان دارند

موش را خود به رقص نگذارند

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب اول » بخش ۷ - داستان گرگِ خنیاگر دوست با شُبان

 

زین نادره‌تر کجا بود هرگز حال‌؟

من تشنه و پیش من روان آب زلال

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب اول » بخش ۹ - خطاب ملک زاده با دستور

 

از رعیّت شهی که مایه ربود

بن دیوار کند و بام اندود

شاه را از رعیّتست اسباب

کام دریا ز جوی جوید آب

ملک ویران و گنج آبادان

[...]

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب اول » بخش ۱۲ - داستان شگالِ خرسوار

 

گر دل ز تو اندیشهٔ بهبود کند

جان در سر اندیشهٔ خود زود کند

آنجا که رسید، اگر عنان باز کشد

خود راومر اهزار غم سود کند

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب دوم » در ملک نیکبخت و وصایائی که فرزندان را بوقت وفات فرمود

 

شکر گوی از پی زیادت را

عالم الغیب و الشّهادت را

کوست بی‌رنگ و خامه و پرگار

نعمت و شکرگوی و شکرگزار

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب دوم » در ملک نیکبخت و وصایائی که فرزندان را بوقت وفات فرمود

 

گردِ دریا ورود جیحون گرد

ماهی از تابه صید نتوان کرد

آدمی گرچ بر زمانه مهست

ز آدمی خام دیوِ پخته بهست

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب دوم » داستان برزیگر با مار

 

من ندیدم سلامتی ز خسان

گر تو دیدی سلام من برسان

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب دوم » داستان غلام بازرگان

 

اینک می‌بینم به بیداری‌ست یا رب یا به خواب‌؟

خویشتن را در چنین نعمت پس از چندین عذاب

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب دوم » داستان غلام بازرگان

 

کفل گرد چون گوی چوگانئی

زحل پیکری، زهره پیشانئی

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب دوم » داستان غلام بازرگان

 

بنشست و هزار گونه باد اندرسر

سودایِ هزار کیقباد اندر سر

سعدالدین وراوینی
 
 
۱
۲
۳
۷
sunny dark_mode