گنجور

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » دیباچه

 

ترا از دو گیتی برآورده اند

به چندین میانجی بپرورده اند

نخستین فطرت پسین شمار

تویی، خویشتن را به بازی مدار

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » دیباچه

 

گر نبی آید و ار نه تو نکو سیرت باش

که به دوزخ نرود مردم پاکیزه سیر

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » دیباچه

 

به هر مذهب که باشی باش، نیکو کار و بخشنده

که کفر و نیک خویی به ز اسلام و بد اخلاقی

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » دیباچه

 

آن کس که ز شهر آشنایی است

داند که متاع ما کجایی است

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » دیباچه

 

مگر صاحبدلی روزی به جایی

کند در کار این مسکین دعایی

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب اول در حکمت - مذهب مختار

 

آن را که داده‌اند همین جاش داده‌اند

و آن را که نیست؛ وعده به فرداش داده‌اند

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب اول در حکمت - مذهب مختار

 

ای آنکه نتیجه چهار و هفتی

وز هفت و چهار دایم اندر تفتی

می خور که هزار بار بیشت گفتم

بازآمدنت نیست، چو رفتی رفتی

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب اول در حکمت - مذهب مختار

 

زین سقف برون رواق و دهلیزی نیست

جز با من و تو عقلی و تمییزی نیست

ناچیز که وهم کرده کان چیزی هست

خوش بگذر از این خیال کان چیزی نیست

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب اول در حکمت - مذهب مختار

 

بر او یک جرعه می همرنگ آذر

گرامی‌تر ز خون صد برادر

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب دوم در شجاعت - مذهب منسوخ

 

سرمایه مرد مردانگی است

دلیری و رادی و فرزانگی است

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب دوم در شجاعت - مذهب مختار

 

تیره و تبر و نیزه نمی‌یارم خورد

لوت و می و مطربم نکو می‌سازد

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب دوم در شجاعت - مذهب مختار

 

«گریزِ بهنگام، پیروزی است»

خنک پهلوانی کش این روزی است

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب دوم در شجاعت - مذهب مختار

 

جوانان دانا و دانش پذیر

سزد گر نشینند بالای پیر

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب سوم در عفت - مذهب منسوخ

 

بر همه خلق سرافراز بود هر که چو سرو

پاکدامن بود و راست‌رو و کوته‌دست،

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب سوم در عفت - مذهب مختار

 

تا بتوانی نگار دلبر می‌جوی

معشوقه چابک و خوش غر می‌جوی

چون یافتیش مده مجال نفسی

می... و رها می‌کن و دیگر می‌جوی

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب سوم در عفت - مذهب مختار

 

از امروز کاری به فردا ممان

چه دانی که فردا چه گردد زمان

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب سوم در عفت - مذهب مختار

 

تهمتن چو بگشاد شلوار بند

به زانو در آمد یل ارجمند

عمودی برآورد هومان چو دود

بدان سان که پیرانش فرموده بود

چنان در زه...رستم سپوخت

[...]

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب سوم در عفت - مذهب مختار

 

سعادت ابدی در جماع کردن دان

ولیک گوی سعادت کسی برد که دهد

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب سوم در عفت - مذهب مختار

 

بهل تا به دندان گزد پشت دست

تنوری چنین گرم و نانی نبست

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب چهارم در عدالت - مذهب منسوخ

 

عدل کن زآنکه در ولایت دل

در پیغمبری زند عادل

عبید زاکانی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode