گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » مقام اول -

 

ای هر دو جهان محو خودآرایی تو

کس را نبود ملک به زیبائی تو

یکتائی تو باعث جمیعت ما

جمعیت ما شاهد یکتائی تو

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » مقام اول -

 

مجملش گفتم نکردم زان بیان

ورنه هم لب‌ها بسوزد هم زبان

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل چهارم - اتصاف مصلح به عدالت

 

طبیبی که باشد ورا زرد روی

از او داروی سرخ روئی مجوی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » آداب و شروط تعلیم و تعلم

 

چو علمت هست خدمت کن که زشت آید بر دانا

گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطحا

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » وجوب عینی علم اخلاق

 

ای بسا ابلیس آدم‌روی هست

پس به هر دستی نباید داد دست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » مراتب یقین

 

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » مراتب یقین

 

او را به چشم پاک توان دید چون هلال

هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - توحید و اقسام آن

 

نگویم در آن کس بجز یار نی

ولی غیر او کس پدیدار نی

در آن پرتو افکن یکی نور بود

که از غیر او دیده ها کور بود

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - توحید و اقسام آن

 

تا نگشتند اختران از ما نهان

دان که پنهان است خورشید جهان

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - علائم ترقی در مراتب توحید

 

بلند آن سر که او خواهد بلندش

نژند آن دل که او خواهد نژندش

گرت عزت دهد رو ناز می‌کن

وگر نه چشم حسرت باز می‌کن

مبادا آنکه او کس را کند خوار

[...]

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - علائم ترقی در مراتب توحید

 

آنکه او از آسمان باران دهد

هم تواند او ز رحمت نان دهد

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - اقسام الهام و وسوسه و علامات آنها

 

هر طرف غول نواخوان جرس جنبانی است

در ره عشق به هر زمزمه از راه مرو

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - اقسام الهام و وسوسه و علامات آنها

 

صد هزاران دام و دانه است ای خدا

ما چو مرغان حریص و بینوا

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » تدبر در آفرینش و صنع پروردگار

 

ای همه هستی ز تو پیدا شده

خاک ضعیف از تو توانا شده

زیر نشین علمت کاینات

ما به تو قائم چو تو قائم به ذات

مبدأ هر چشمه که جودیش هست

[...]

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » تدبر در آفرینش و صنع پروردگار

 

ای ز وجود تو وجود همه

پرتوی از بود تو بود همه

نیست کن و هست کن هست و نیست

غیر تو و صنع تو موجود نیست

صفحه خضرا ز تو آراسته

[...]

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » تدبر در آفرینش و صنع پروردگار

 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » قدرت نمائی حق در خلقت انسان

 

بالاتر از آنی که بگویم چون کن

خواهی جگرم بسوز و خواهی خون کن

من صورتم و ز خود ندارم خبری

نقاش توئی عیب مرا بیرون کن

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » ترکیب خلقت و آفرینش پا

 

بود نقش دل هر هوشمندی

که باشد نقشها را نقشبندی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » نقش قوه خیال و واهمه و عاقله

 

چو دیدی کار رو در کارگر دار

قیاس کارگر از کار بردار

دم آخر کز آن کس را گذر نیست

سر و کار تو جز با کارگر نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » تفکر در خلقت فضا و کرات آسمانی

 

یکی از غرب، رو در شرق کرده

یکی در شرق کشتی غرق کرده

یکی حرف سعادت نقش بسته

یکی سر رشته دولت گسسته

شده گرم از یکی، هنگامه روز

[...]

ملا احمد نراقی
 
 
۱
۲
۳
۲۳
sunny dark_mode