گنجور

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » اشعار عربی » در مدح فتح علی شاه گفته

 

بالله ما هذالخبر بالله ما هذالخبر

هذا الذی تصفونه ملک کریم اوبشر

من ذاالذی فی الخافقین هوالملیک المقتدر

و هو العزیز المستعان المستغاث المنتصر

من حبه دارالنعیم و بغضه نار السقر

[...]

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » اشعار عربی » خطاب به میرزا محمد شفیع«صدر اعظم» هنگام توقف اردوی شاه در چمن اوجان

 

ان للصدر خصالا هی للقدر کمال

انما الصدر کمال و جمال و جلال

حبه للقلب قلاب و للعقل عقال

بغضه کفر والحاد و زرو و بال

جوده سکب و نهب لاعطاء لا نوال

[...]

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » اشعار عربی » در نکوهش صدر اعظم وقت

 

لابهاء لادهاء لابیان لاعباره

فیما ذاتدعی یا مدهی شغل الوزاره

ابقطرام قواره ام بقدکالمناره

ام بغارین لکل منهما الف مغاره

قل متی فرزنت یا بیدق شطرنج الشراره

[...]

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » اشعار عربی » در شکایت از روزگار

 

سئمت من امتداد زمان عمری

و من نهی انا نی بعد امر

و من یومی و من ساعات یومی

و من شهری و من ایام شهری

و من شغلی و من شرکاء شغلی

[...]

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » اشعار عربی » قطعات تازی

 

وجهت وجهی مسلما

لفاطر قد فطرک

آمَنتُ بالله الَذی

بصنعه قد صورک

احب من تحبه

[...]

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » اشعار عربی » قائم مقام به سید الوزراء والد ماجد خود نوشته است

 

یا سید الوزراء مالی حاجه

الا الیک و انت تعلم حاجتی

فانظر الی و اسعفنها و استرح

من شرابرامی و سوء سماجتی

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » اشعار عربی » به میرزا محمد بروجردی نبشته

 

جاء الکتاب فجائنی روح و ریحان و راحه

مما حوی نکت البلاغه و البراعه و الفصاحه

جمعت صحیفتک الشریفه بالکنایه و الصراحه

بین اللطافه و النظافه والظرافه و الملاحه

ما کان فیها سیئی لولم یکن فی الاستماحه

[...]

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » اشعار عربی » ارجوزه در خواهش کردن ولی عهد کشف رمز فاضل خان گروسی مسمی به بجخ حدر را از قائم مقام

 

الحمدلله الهلی الاجلل

ثم الصلوه للنبی المرسل

و آله الائمه الاطهار

و صحبه الاغره الاخیار

و بعد قدامرت یوم الاربعا

[...]

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » اشعار عربی » حل رمز- بجخ حدر

 

غیر ذات الثلث والاثنین

والهوافتح ذاک بالجمله

ث،ش ت-ق- ی

ه- و- ا

ضبطها رسمها مرتبه

[...]

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۲ - خطاب به میرزا محمد علی آشتیانی

 

من راقب الناس لم یظفر بحاجته

و فاز بالطیبات الفاتک اللهج

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۳ - نامه ای از قائم مقام مرحوم میرزا صادق مروزی

 

و لاعیب فهیم غیر ان سیوفهم

بهن فلول من قراع الکتائب

تخبرن من ازمان یوم حلیمه

الی الیوم قد جر بن کل التجارب

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۳ - نامه ای از قائم مقام مرحوم میرزا صادق مروزی

 

زد ناشرحا و تفضیلا

نزدک عزا و تفضیلا

اعجبنی الدهر فی تقلبه

و کل احوال دهر ناعجب

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۳ - نامه ای از قائم مقام مرحوم میرزا صادق مروزی

 

لها فی عظام الشار بین دبیب

فتمشت فی مفاصلنا کتمشی البروء فی السقم

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۵ - قائم مقام به فاضل خان گروسی از خراسان نوشته است

 

بابی و امی فاضل فی لفظه

ثمن تباع له القلوب وتشتری

قطف الرجال القول وقت نباته

و قطفت انت القول لمانورا

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۵ - قائم مقام به فاضل خان گروسی از خراسان نوشته است

 

لم ترعینی مثلکم فاضلاً

لکل شیئی شاء وشاآ

یبدع فی الکتب و فی غیرها

بدایعا ان شاء انشاآ

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۳ - خطاب به فاضل خان گروسی

 

آغار اذا انست فی الحی انه

حذارا علیه ان تکون لحبه

قائم مقام فراهانی
 
 
۱
۲
۳
۶
sunny dark_mode