گنجور

شیخ بهایی » کشکول » دفتر سوم » بخش اول - قسمت دوم

 

رق الزجاج و رقت الخمر

و تشا کل فتشابه الامر

فکانما خمر و لا قدح

و کانما قدح و لاخمر

شیخ بهایی
 
 
sunny dark_mode