گنجور

شیخ بهایی » کشکول » دفتر سوم » بخش اول - قسمت دوم

 

رق الزجاج و رقت الخمر

و تشا کل فتشابه الامر

فکانما خمر و لا قدح

و کانما قدح و لاخمر

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت دوم » بخش اول - قسمت اول

 

و کأس شربت علی لذه

و اخری تداویت منها بها

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر چهارم - قسمت دوم » بخش اول - قسمت اول

 

فان یکن لهم فی اصلهم شرف

یفاخرون به فالطین والماء

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش دوم - قسمت دوم

 

میاه علی الارض تجری کانها

صفایح تبر قد سبکن جداول

کأن بها من شره الجری جنه

لذا البستهن الریاح سلا سلا

شیخ بهایی
 
 
sunny dark_mode