گنجور

میلی » دیوان اشعار » ترجیعات » بخشی از یک ترکیب یا ترجیع‌بند

 

... ال

... ال

جان یابد و از خوشی بنالد

چون در رحم اناث، اطفال

بدخواه تو باد تا دم مرگ

[...]

میلی
 
 
sunny dark_mode