گنجور

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱ - نامه‌ای از قائم مقام به میرزا صادق

 

آخر چه بلائی تو که در وصف نیابی

بسیار بگفتیم و نکردیم بیانت

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۵ - قائم مقام به فاضل خان گروسی از خراسان نوشته است

 

اختر از چرخ بزیر آری و پاشی بورق

گوهر از بحر برون آری و ریزی بکنار

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۷ - قائم مقام میرزا بزرگ قبل از مصالحه روس نوشته است

 

آه از آن دم که رفت لابد و ناچار

رو به ره ایروان سوارهٔ قاجار

یار من از من جدا شد آن دم و گشتم

یار به اندوه و رنج و غصهٔ تیمار

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۸ - خطاب به میرزا بزرگ نوری

 

کلک مشکین تو هر دم که ز ما یاد کند

ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۱ - نامة دوستانه

 

مهر از سر نامة برگرفتم

گوئی که سر گلاب دان است

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۱ - نامة دوستانه

 

دل می‌برد از آن خط نگارین

گوئی خط روی دلستان است

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۱ - نامة دوستانه

 

گفت معشوقی بعاشق کای فتی

تو بغربت دیده ای بس شهرها

پس کدامین شهر از آنها خوشتر است؟

گفت: آن شهری که در وی دلبر است

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۱ - نامة دوستانه

 

یارب تو بفضل خویشتن، باری

زین ورطه هولناک برهانم

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۳ - خطاب به فاضل خان گروسی

 

آن سخن ها که میان من و آن غالیه زلف

به زیان بودی اکنون برسول است و پیام

ای پیک نامة بر که خبر می‌بری بدوست

یالیت اگر بجای تو من بودمی رسول

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۵ - مخاطب نامة معلوم نیست

 

کجاست مجنون تا عرض داد دریابد

نگارخانة چین و جمال لیلی را

قائم مقام فراهانی
 
 
۱
۲
۳
۱۳
sunny dark_mode