گنجور

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب سوم در بیان واجب و ممکن و ممتنع

 

از مقولاتت اگر پرسد کسی ای شیردل

در جواب او بگو فی الحال ای چون جان و دل

جوهر است و کم و کیف است و اضافت بامتی

باز وضع و این و ملک، اَنْ یفعل و اَنْ ینفعل

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب سوم در بیان واجب و ممکن و ممتنع

 

مرد دراز نیکو مهتر به شهر امروز

با خواسته نشسته وز فعل خویش پیروز

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب پنجم در مبدأ و معاد

 

نخستین فطرت پسین شمار

تویی خویشتن را به بازی مدار

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب پنجم در مبدأ و معاد

 

هر که اینجا آشنای او نشد

باز ماند تا ابد بیگانه​وار

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب پنجم در مبدأ و معاد

 

سالها باید که تا یک پنبه دانه ز آفتاب

حوریی را حُلّه گردد یا حماری را رسن

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب پنجم در مبدأ و معاد

 

درصد هزار سال به برج دلی رسد

از آسمان عشق بدینسان ستاره​ای

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب ششم در برابر کردن آفاق با انفس یعنی برابر کردن تن آدم با عالم

 

هر چیز که هست آنچنان می​باید

وان چیز که آن چنان نمی​باید نیست

شیخ محمود شبستری
 
 
sunny dark_mode