گنجور

بلند اقبال » دیوان اشعار » ماده تاریخ » شمارهٔ ۱ - تاریخ فوت

 

مشیر الملک از کین قوام الملک مرد آخر

قوام الملک از کین باعث رنج و مماتش شد

چو گفتندش سوی دوزخ بیا چون رفت از این عالم

بیا دوزخ مشیر الملک تاریخ وفاتش شد

۱۳۰۱ قمری

بلند اقبال
 

بلند اقبال » دیوان اشعار » ماده تاریخ » شمارهٔ ۲ - تاریخ فوت

 

نصیر الملک هم دیدی که ناگاه

جهان و زندگی را کرد بدرود

اگر چه تندخو می بود الحق

کسی را هم ز خود مأیوس ننمود

ز عشرت در به روی خود اگر بست

[...]

بلند اقبال
 

بلند اقبال » دیوان اشعار » ماده تاریخ » شمارهٔ ۳ - تاریخ فوت

 

میرزا عبدالله معز الملک

رفت از این جهان چون سوی سفر

زد ضررها ز بسکه بر مردم

گشت تاریخ او علاج ضرر

۱۳۰۴ قمری

بلند اقبال
 

بلند اقبال » دیوان اشعار » ماده تاریخ » شمارهٔ ۴ - تاریخ فوت مشیر وقوام

 

مشیری و قوامی داشت شیراز

که هر دو در ستم بودند یکه

برفتند از جهان زان پس که هِشتند

ز بدعت‌ها به روی فارس لکه

بگفتم با خرد تاریخشان را

[...]

بلند اقبال
 
 
sunny dark_mode