گنجور

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۷

 

بدان خدای که هر دم به شکر خدمت او

زبان عقل تر و کام فضل شیرین است

به لطف صنع برآورد بی ستون قصری

که قصر خسرو انجم نه قصر شیرین است

عروس نعمت او باز می رود به عدم

[...]

ابوالفرج رونی
 
 
sunny dark_mode