گنجور

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » ترجیع بند

 

عمریست که عنبرین کمندی

بر پای دلم نهاده بندی

چندیست که کرده تلخ کامم

شیرین دهنی بنوش خندی

قرنیست قرین درد و آهم

[...]

آذر بیگدلی
 
 
sunny dark_mode