گنجور

دوبیتی‌ها

 
شاطرعباس صبوحی
شاطرعباس صبوحی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع ابروی تو غارت فرنگ آمده است مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ت» است.

دسترسی سریع به حروف

ب | ت | د | ر | ف | م | ن | و | ی

ب

شب: دست بر زلف زدم، شب بود، چشمش مست خواب

ت

فال قهوه: چون قهوه بدست گیرد آن حب نبات

ناله: چشمان تو با فتنه بجنگ آمده است

د

ستمگر: هر قدر زلف تو ای سلسله مو سلسله دارد

خون سیاوش: ابروی تو رفته رفته تا گوش آمد

نقاش: کشید نقش تو نقاش و اشتباه کشید

ر

برزخ: دست برزخ گرفت و سوخت مرا

دود سیه: در آب پر غراب افتاده مگیر

ف

گهر: هر روز گرفت خانۀ کعبه شرف

م

بدر: نموده گوشۀ ابرو بمن مهی لب بام

ن

آهو: مردم از حسرت آهو روشان و رمشان

و

ماکو: خیّاط پسری بود به دستش ماکو

ی

عاقبت به خیر: ترسا پسرا مسیح سیرم کردی

اشک: چه شد که بر گل عارض گلاب می‌ریزی

سپیده دم: برداشت سپیده دم حجاب از طرفی

چشم تر: ای دلبر عیسی نفس ترسائی