گنجور

 
اسیر شهرستانی

در گلستان محبت سایه گل آتش است

آبروی اشک خون آلود بلبل آتش است

سوختیم از بی نیازی خرمن صد آرزو

در کف ما برق شمشیر توکل آتش است

حیرت نظاره شوخی حجاب دیده شد

کز فروغ چهره اش آیینه یک گل آتش است

 
 
 
sunny dark_mode