گنجور

 
اسیر شهرستانی

نازکی سیر بناگوشی کسی

تازگی سیر برو دوش کسی

خرمن نازک تنی بالیده تر

گل نمی گنجد در آغوش کسی

کشتی شمشاد و سرو افتادگی

مرحبا سرو قباپوش کسی

 
sunny dark_mode