گنجور

 
اسیر شهرستانی

باده در میکده گشت آیینه

خم سکندر شد و خشت آیینه

باده نوشید گلستان ساغر

روی خود دید بهشت آیینه

بیدلی کم سخنی کم نگهی

هر چه دید از تو نوشت آیینه

 
sunny dark_mode