گنجور

 
اسیر شهرستانی

ساقی مرا به باده بیغش چه احتیاج

مهر توام نواخت به آتش چه احتیاج

در کار نیست قوت بازو به صید ما

آنجا که جذبه هست کشاکش چه احتیاج

 
 
 
sunny dark_mode