گنجور

 
اسیر شهرستانی

دامان فتنه گل به میان سخن شکست

دریاب توبه را که خمار چمن شکست

از بوی نافه خون دلم جوش می زند

از خوی طره که دماغ ختن شکست

 
 
 
sunny dark_mode